استخاره صفحه 89

صفحه 89
صفحه 90
صفحه
سوره
نساء
آیه
66
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با صبر و حوصله به نتیجه دلخواه می‌رسی.
نتیجه ازدواج
هیچ کاری بدون زحمت نیست ولی چیزی که با زحمت بدست آید ارزش دیگری دارد ان‌شاءالله که مبارک است.
نتیجه معامله
با افراد خبره مشورت کن و سپس انجام بده.
X