استخاره صفحه 91

صفحه 91
صفحه 92
صفحه
سوره
نساء
آیه
80
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است سری که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند.
نتیجه ازدواج
به دعوا و درگیری کشیده می‌شود ترک کنید.
نتیجه معامله
ضرر می‌کنید و دچار مشکل می‌شوید ترک کنید.
X