استخاره صفحه 93

صفحه 93
صفحه 94
صفحه
سوره
نساء
آیه
92
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است خطر جانی و مالی دارد انجام ندهید.
نتیجه ازدواج
خیری در این ازدواج نیست آبرو و حیثیت شما از بین می‌رود.
نتیجه معامله
خطر حیثیتی و آبرویی دارد مالتان از بین می‌رود انجام ندهید.
X