استخاره صفحه 95

صفحه 95
صفحه 96
صفحه
سوره
نساء
آیه
102
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است انجام آن جز پشیمانی چیزی بدنبال ندارد.
نتیجه ازدواج
این ازدواج به صلاح شما نیست و به شدت پشیمان خواهید شد انجام ندهید.
نتیجه معامله
معامله بی سرانجامی است ترکش کنید.
X