استخاره صفحه 99

صفحه 99
صفحه 100
صفحه
سوره
نساء
آیه
128
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه‌ی آن خوب است همه‌ی جوانب را در نظر بگیرید سپس انجام دهید و الا ترکش بهتر است.
نتیجه ازدواج
تحقیق کامل - تمام کردن حرفهایتان و دادن صدقه - سپس ازدواج و إلا صبر کنید بهتر است.
نتیجه معامله
مشورت با اهل خبره و دادن صدقه رمز موفقیت در این کار است و گرنه ترکش بهتر است.
X