شعر و سبک

نوحه امام صادق علیه السلام

سلام ما سلام ما به قلب پاک و عاشقت
سلام ما سلام ما به نورِ قالَ صادقت
هنوزم ای گل زهرا،قدر تو گرچه گمنام است
کرسیِ درس و تدریسَت،یاورِ دین اسلام است

نوحه سنتی شهادت امام صادق علیه السلام


ای کشته راه خدا قرآن ناطق
مَسموم زهرِ اشقیا امامِ صادق
ای نور حیّ منجلی
عزیز زهرا و علی
مظلوم اماما...
واغربتا واغربتا...مظلوم اماما

نوحه امام صادق علیه السلام

ای نور خالق سرمد،از عالمی تو سَرآمد
ای برگزیدهٔ اَمجد،ای نورِ دیدهٔ احمد
یا جعفر بن محمد...

ارض و سما به تو نازد،صدق و صفا به تو نازد

تست شعر و سبک

تست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبک تست…

تست شعر و سبک

تست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبکتست شعر و سبک تست…

X