سخنرانی استاد عالی | محرم 1401

استاد عالی - بلاها چگونه انسان را به خدا نزدیک می‌کنند؟ (1) - محرم 1401

41:13 ثانیه
23.65 مگابایت

استاد عالی - بلاها چگونه انسان را به خدا نزدیک می‌کنند؟ (2) - محرم 1401

35:35 ثانیه
24.46 مگابایت

استاد عالی - بلاها چگونه انسان را به خدا نزدیک می‌کنند؟ (3) - محرم 1401

44:34 ثانیه
30.63 مگابایت

استاد عالی - بلاها چگونه انسان را به خدا نزدیک می‌کنند؟ (4) - محرم 1401

42:55 ثانیه
24.58 مگابایت

استاد عالی - بلاها چگونه انسان را به خدا نزدیک می‌کنند؟ (5) - محرم 1401

42:22 ثانیه
24.31 مگابایت

استاد عالی - بلاها چگونه انسان را به خدا نزدیک می‌کنند؟ (6) - محرم 1401

42:23 ثانیه
24.36 مگابایت

استاد عالی - بلاها چگونه انسان را به خدا نزدیک می‌کنند؟ (7) - محرم 1401

36:00 ثانیه
21.21 مگابایت

استاد عالی - بلاها چگونه انسان را به خدا نزدیک می‌کنند؟ (8) - محرم 1401

37:08 ثانیه
21.86 مگابایت

استاد عالی - بلاها چگونه انسان را به خدا نزدیک می‌کنند؟ (9) - محرم 1401

50:47 ثانیه
29.67 مگابایت

استاد عالی - بلاها چگونه انسان را به خدا نزدیک می‌کنند؟ (10) - محرم 1401

46:59 ثانیه
27.49 مگابایت

استاد عالی - بلاها چگونه انسان را به خدا نزدیک می‌کنند؟ (11) - محرم 1401

51:39 ثانیه
30.17 مگابایت
X