سخنرانی استاد پناهیان | محرم 1401

استاد پناهیان - جلسۀ اول (1401.05.07) اهمیت زمان‌شناسی

51:17 ثانیه
23.60 مگابایت

استاد پناهیان - جلسۀ دوم (1401.05.08) قدرت؛ مهمترین عامل تعیین‌کنندۀ ویژگی‌های زمان

1:02:30 ثانیه
28.73 مگابایت

استاد پناهیان - جلسۀ سوم (1401.05.09) اهمیت قدرت متمرکز و پاک بودن هرم قدرت در تأثیرگذاری بر مختصات زمان

58:52 ثانیه
27.07 مگابایت

استاد پناهیان - جلسۀ چهارم (1401.05.10) سه راه اساسی برای زمان‌شناس شدن

1:03:20 ثانیه
29.09 مگابایت

استاد پناهیان - جلسۀ پنجم (1401.05.11) مختصات زمان ما بر اساس انتشار قدرت و تکنولوژی بین مردم

1:04:45 ثانیه
29.74 مگابایت

استاد پناهیان - جلسۀ ششم (1401.05.12)

56:01 ثانیه
25.74 مگابایت

استاد پناهیان - جلسۀ هفتم (1401.05.13) دوقطبی‌سازی، مهمترین مانع قدرتمند شدن جامعه

56:44 ثانیه
26.07 مگابایت

استاد پناهیان - جلسۀ هشتم (1401.05.14) مشکل احزاب، یکی از موانع قدرت گرفتن جامعه

1:06:43 ثانیه
30.63 مگابایت

استاد پناهیان - جلسۀ نهم (1401.05.15) مهمترین عامل افزایش قدرت جامعه؛ اتحاد مردم در یک زندگی جمعی بر اساس مواسات و ایثار

1:04:40 ثانیه
29.70 مگابایت

استاد پناهیان - جلسۀ دهم (1401.05.16) ولایتمداری؛ محور زندگی جمعی بر اساس مواسات و گام دوم برای قدرتمند شدن جامعه

1:10:56 ثانیه
32.57 مگابایت

استاد پناهیان - جلسۀ یازدهم (1401.05.17)

45:20 ثانیه
20.85 مگابایت

زمان: محرم 1401 
مکان: دانشگاه امام صادق(ع) - هیئت میثاق با شهدا
موضوع: مختصات زمان ما و آینده‌ای که تا ظهور در پیش داریم-

X