روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
https://old.aviny.com/archive/War/06/24.aspx


24/06/58

در این روز واقعه ای ثبت نگردیده است.

X