روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
https://old.aviny.com/archive/War/07/05.aspx


05/07/58

در این روز واقعه ای ثبت نگردیده است.

X